Swingtime Matrasen

   pohlaví: pes
   otec: Galloping Gourmet Matrasen
   matka: Whisky Jean Florac
   datum narození: 11.02.1995
   DKK rtg: 0/0
   chovnost: ano
   krevní linie: 18

info: dovoz GB

Rodokmen

Swingtime Matrasen11.02.1995 Galloping Gourmet Matrasen Handy Man Saredon Sir Duke Saredon
Heartbreaker Saredon
__ __ __ __
__ __
Whisky Jean Florac __ __ __ __
__ __
__ __ __ __
__ __

Potomci:

1) Vrh Z2 Terno ... 21.07.1997... (5+4) ... Swingtime Matrasen + Story Terno
   psi: Zahir   Zandy   Zanny   Zeno   Zorro   
   feny: Zeyla    Zikie    Zitta    Zoraya    

2) Vrh D od Tvrze ... 24.08.1997... (7, 1 mrtvé, 1 úhyn, zaps.2+3) ... Swingtime Matrasen + Ara od Tvrze
   feny: Dášenka    

3) Vrh Y Fargo Korak ... 24.10.1997... (3+4) ... Swingtime Matrasen + Taura Fargo Korak
   psi: Ykao   Yke   
   feny: Ynea    

4) Vrh - __ ... 1998... (fena nezabřezla) ... Swingtime Matrasen + Harmony Classic Mytys

5) Vrh Z Fargo Korak ... 05.10.1998... (3+5) ... Swingtime Matrasen + Taura Fargo Korak
   psi: Zikon   
   feny: Zajdia    Zanzia    Zulia    

6) Vrh A2 Fargo Korak ... 14.10.1998... (4+6, 0+1 utraceno, zaps. 4+5) ... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Ardeo   Arlin   Aver   
   feny: Akara    Anviga    Arida    

7) Vrh A Cra-Kan klub ... 30.01.1999... (5+3) ... Swingtime Matrasen + Wenny Fargo Korak
   psi: Akbar   
   feny: Angee    Ashley    
   ?: Ashby    Assil    Avril    Avry    

8) Vrh E od Tvrze ... 25.03.1999... (4+4) ... Swingtime Matrasen + Ara od Tvrze
   psi: Ed   Eros   
   feny: Elen    Ema    Erika    

9) Vrh - __ ... 04.05.1999... (12;post. úhyn cel. vrhu u chov) ... Swingtime Matrasen + Harmony Classic Mytys

10) Vrh A Imesta ... 13.01.2000... (4+4) ... Swingtime Matrasen + Nancy Terno
   psi: Akéla   Aki   Alf   Art   
   feny: Adéla    Amálka    

11) Vrh B2 Fargo Korak ... 10.03.2000... (5+9, 1+1 úhyn, zapsáno 4+8) ... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Baris   Barley   
   feny: Barnie    Bijoux    Britney    

12) Vrh C Ostrnov ... 11.04.2000... (3+1) ... Swingtime Matrasen + Astrid Ostrnov
   psi: Clark   

13) Vrh A Mirmon ... 06.05.2000... (5+4, 0+1 úhyn, zaps. 5+3) ... Swingtime Matrasen + Valua Fargo Korak
   psi: Arnie   
   ?: Anien    

14) Vrh D Ostrnov ... 27.11.2000... (3+4) ... Swingtime Matrasen + Astrid Ostrnov
   psi: Deril   
   feny: Doris    

15) Vrh C2 Fargo Korak ... 21.04.2001... (7+1, 1+0 mrtvý, zaps. 6+1) ... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Carnel   Casio   
   ?: Cary    

16) Vrh - __ ... 2001-06... (fena nezabřezla) ... Swingtime Matrasen + Valua Fargo Korak

17) Vrh E Ostrnov ... 04.01.2002... (3+4) ... Swingtime Matrasen + Astrid Ostrnov
   psi: Edgar   Elly   

18) Vrh F Ostrnov ... 04.06.2002... (2+2,1pes mrtvý, zaps. 1+2) ... Swingtime Matrasen + Beatrice Ostrnov
   feny: Fanny    Fergie    

19) Vrh H Ostrnov ... 30.10.2003... (3+5) ... Swingtime Matrasen + Beatrice Ostrnov

20) Vrh I Ostrnov ... 18.01.2004... (0+3) ... Swingtime Matrasen + Astrid Ostrnov
   feny: Indi    

21) Vrh - __ ... 2004-05... (fena nezabřezla) ... Swingtime Matrasen + Extrovert Saredon

22) Vrh U von Argonaut ... 13.05.2004...... Swingtime Matrasen + Rena von Argonaut
   psi: Union Jack   
   feny: Ulyssa    Upswing Soley    

23) Vrh - __ ... 2004-06... (fena nezabřezla) ... Swingtime Matrasen + Bonnie Mirmon

Vypsáno potomků: 62