Farin Fargo Korak

   pohlaví: fena
   otec: Sonny Boy v.d. Gruga
   matka: Bira Fargo Korak
   datum narození: 23.12.1977
   chovnost: ano

Rodokmen

Farin Fargo Korak23.12.1977 Sonny Boy v.d. Gruga27.03.1971 Felix v.d. Gruga06.09.1964 Uwe v.d. Gruga
Brändi v.d. Scheerenburg
Bessy vom Königsderby18.04.1966 Larry vom Glückwald30.03.1961
Anette vom Jägersteig
Bira Fargo Korak27.03.1975 Veto v.d. Neidenburg25.06.1971 Gustav-Kirm vom Lohfeuer31.01.1968
Nectar Bengal31.03.1961
Xera of Little Church Sonir of Little Church24.02.1967
Noriana of Little Church20.05.1969

Sourozenci z vrhu:

psi: Fargo  Farkis  Faron  Faun  

feny: Faila  Fakela  Farea  Fareta  Fatima  

Potomci:

1) Vrh B Garde ... 22.06.1981... (4+2) ... Aldrin Yard + Farin Fargo Korak

předveddeni: 3+1

   psi: Ben   Bill   Bon   Boy   
   feny: Bessy    
   ?: Beggi    

2) Vrh C Garde ... 29.05.1983... (3+3) ... Brest Domingo + Farin Fargo Korak
   feny: Cilla    

Vypsáno potomků: 7