Parol

2059-2063

   feny: Corina  
Vrh F (4+2) ...... Nerak Parol + Zipi of Little Church

2153-2158

   feny: Felicia  
   feny: Hirika  

1868

   feny: Irna  
Vrh J (4+2) ...... Nerak Parol + Olga vom hohen Eich

2204-2209

   feny: Jaka  
Vrh M ...... __ __ + __ __

2176

   feny: Vinta  

2199-2203

   feny: Zenita  
   feny: Kirita  
Vrh N ...12.12.1961... Buccaneer Caistermanor + Myrna of Little Church

1937,1940

   psi: Nerak  
   feny: Nirta  
Vrh T (2+2) ...19.08.1962... Rakin of Little Church + Eroki of Little Church
   psi: Tarok   
   feny: Tora  
Vrh A ...1963... __ __ + __ __
   psi: Ake  Arol  
Vrh B (2+1) ...10.01.1964... Nerak Parol + Olga vom hohen Eich
   psi: Beryl  
Vrh D (4+2) ...10.06.1964... Rakin of Little Church + Kirita Parol
   psi: Dalar   Disko  
   feny: Diana  
Vrh E (2+0) ...16.07.1964... Nerak Parol + Olga vom hohen Eich

2096-2097

   psi: Ekas  Erak (Ekar?)  
Vrh G (5+1) ...14.11.1964... Nerak Parol + Vinta Parol

2183-2188

   psi: Giso  
   feny: Girlia  
Vrh I (3+2) ...14.05.1965... Bahadur of Little Church + Akita Parol

2241-2245

   psi: Irian  
   feny: Ihara  Iroka  
Nezařazení:

   feny: Akita  

Vypsáno vrhů: 17 Vypsáno štěňat: 26