von der Heinrichsburg

Německo

http://www.airedale-von-der-heinrichsburg.de/

Vrh A ...... __ __ + Catja von Bajazzo
   psi: Artus  
Vrh B ...... __ __ + Catja von Bajazzo
   feny: Bess  
Vrh J ...1985... __ __ + __ __
   feny: Jenny  
Vrh K ...29.03.1986... Cay von den Eschen + Bess von der Heinrichsburg
   psi: Kairo   
   feny: Karen   
Vrh O ...28.08.1987... Illo vom Abendstern + Cita vom Bergmannsglück
   feny: Ora  
Vrh P ...1988... __ __ + Jenny von der Heinrichsburg
   psi: Pilot  
   psi: Raster  
   feny: Rena  
Vrh T ...23.03.1989... Heiko von den Eschen + Cita vom Bergmannsglück
   psi: Tex  
   feny: Tanja  Toska  
Vrh U ...08.08.1989... __ __ + Ora von der Heinrichsburg
   psi: Utz  
Vrh V ...16.09.1989... __ __ + Cita vom Bergmannsglück
   feny: Vicky   
Vrh X ...27.02.1990... __ __ + Ora von der Heinrichsburg
   feny: Xinga  
Vrh Y ...1990-05... __ __ + Karen von der Heinrichsburg
   psi: Yellow   
Vrh Z ...15.08.1990... Ayko von Sirius + Cita vom Bergmannsglück
   feny: Zara  
   feny: Axinia  
Vrh D ...1992... __ __ + Cita vom Bergmannsglück
   psi: Deister   
   feny: Faisy  Fanny  
   feny: Hexe  
   psi: Illo  
Vrh L ...1995... __ __ + __ __
Vrh M ...1995... __ __ + __ __
   psi: Kojak  
   feny: Kyra  
   psi: Nurmi  
Vrh P ...1996... __ __ + __ __
   psi: Quincy  Qurdi   
Vrh S ...1997... __ __ + __ __
   psi: Red Fox  
   feny: Trine  
Vrh U ...08.04.1998... __ __ + Axinia von der Heinrichsburg
   feny: Ulla  
   psi: Xanthos  Xenon  Xerxes  
   feny: Xora  
Vrh Y ...28.06.1999... __ __ + Fanny von der Heinrichsburg
   psi: Yorki  
Vrh B ...2000... __ __ + Faisy von der Heinrichsburg
   feny: Biggi  
Vrh C ...12.09.2000... Dux von Miriquidi + Xora von der Heinrichsburg
   psi: Condor  
Vrh E ...30.09.2001... __ __ + Hexe von der Heinrichsburg
   feny: Erle  
Vrh F ...20.06.2002... __ __ + Xora von der Heinrichsburg
   psi: Flip  
   psi: Ghandy  
   feny: Gipsy  Gunda  
   psi: Hamlet  
   feny: Henriette  Holly  
Vrh J ...2003... __ __ + Xora von der Heinrichsburg
   feny: Jaz  
   feny: Kimi   Kylie  
Vrh L ...14.05.2004... Erik von Erikson + Xora von der Heinrichsburg
   psi: Lux  
   feny: Lotte  
Vrh N ...17.05.2005... __ __ + Jaz von der Heinrichsburg
   psi: Narvik  
Vrh O ...11.11.2005... __ __ + Ulla von der Heinrichsburg
   feny: Ondra  Ossi  
Vrh P ...25.12.2005... __ __ + Holly von der Heinrichsburg
   psi: Panther  Pitt  
   feny: Paula  
Vrh Q ...06.02.2007... Basko von Erikson + Holly von der Heinrichsburg
   psi: Qeros   Quebec  Quell  Quichote Don  
   feny: Queen-Zara  
Vrh R ...01.04.2007... __ __ + Jaz von der Heinrichsburg
   feny: Rayka  
Vrh S ...07.11.2007... __ __ + Holly von der Heinrichsburg
   psi: Samos  Sir Steiner  Sisko  Smokie  
   feny: Scala  
Vrh T ...11.11.2007... __ __ + Jaz von der Heinrichsburg
   feny: Tesla  Tschaika  
Vrh U ...2008... __ __ + Jaz von der Heinrichsburg
   feny: Uta  
Vrh V ...21.02.2009... __ __ + Holly von der Heinrichsburg
   psi: Varo  Veit  
   feny: Voice  Vrieda  
Vrh W ...06.02.2010... __ __ + Jaz von der Heinrichsburg
   psi: Wok  
   feny: Wilma  
Vrh X ...12.05.2010... __ __ + Holly von der Heinrichsburg
   psi: X-Man Jo  Xabo  
Vrh Y ...27.05.2010... __ __ + __ __
   psi: Yanic  Yankee  Yanosch  Yogi  Yukon  
Vrh Z ...14.06.2010... __ __ + Paula von der Heinrichsburg
   psi: Zander  Zeko  Zeus  
   feny: Zeta  
Vrh A ...13.03.2011... __ __ + Uta von der Heinrichsburg
   psi: Ayko  
   psi: Bill  
Vrh C ...2011-05... __ __ + Holly von der Heinrichsburg
   feny: Cati  
Vrh E ...24.01.2012... __ __ + Zeta von der Heinrichsburg
   psi: Enox  
Vrh F ...06.06.2012... __ __ + Uta von der Heinrichsburg
   feny: Flamme  
Vrh G ...01.02.2013... __ __ + Zeta von der Heinrichsburg
   feny: Greta  
   feny: Isabella  
Vrh _ (3+3) ...02.02.2014... __ __ + Zeta von der Heinrichsburg

Vypsáno vrhů: 60 Vypsáno štěňat: 95