Fargo Korak

ČR

založeno r. 1974; původní název Korak

www.airedaleterrier.eu

Vrh A ...... Brian Eroica + Carin Al-Erak
   feny: Arana  
Vrh C ...... __ __ + __ __
   psi: Ciren  
Vrh CH ...... __ __ + __ __
   psi: Chero  
Vrh E ...... __ __ + __ __
   feny: Hatiora  Heifa  Hira  Hivory  
   feny: Juka  
Vrh L ...... __ __ + __ __
Vrh M ...... __ __ + __ __
Vrh B ...27.03.1975... Veto v.d. Neidenburg + Xera of Little Church

70,71/75

   feny: Berenika  Bira  
Vrh D (3 + 3) ...21.01.1977... Iran of Little Church + Berenika Fargo Korak
   psi: Dix  
   feny: Diga  
Vrh F ...23.12.1977... Sonny Boy v.d. Gruga + Bira Fargo Korak
   psi: Fargo  Farkis  Faron  Faun  
   feny: Faila  Fakela  Farea  Fareta  Farin  Fatima  
Vrh G (3+3) ...1978... Iran of Little Church + Berenika Fargo Korak
Vrh I (2+4) ...18.11.1979... Fargo Fargo Korak + Berenika Fargo Korak

předvedeni 1+3

   feny: Ibe  Ika  
Vrh K (5+1) ...30.03.1980... Yrkon of Little Church + Farea Fargo Korak
   psi: Kab  Ken  Kiet  Kord  Kox  
   feny: Klaret  
Vrh - (11 štěňat - úhyn u chovatele) ...1982... Indy Terno + Bira Fargo Korak

úhyn u chovatele

Vrh N (1+1) ...08.11.1982... Jeff Terno + Bira Fargo Korak

předvedeni oba

   feny: Nike  
Vrh O (0+2) ...08.11.1982... Akim Academic + Hatiora Fargo Korak
Vrh P (0+3) ...16.06.1983... Akim Academic + Hatiora Fargo Korak
Vrh R (2+0) ...18.10.1984... Adran Yard + Faila Fargo Korak
Vrh S (3+3) ...08.06.1985... Jeff Terno + Faila Fargo Korak

předveden 1+0, 3x vývoz

   feny: Sora  
Vrh T (0+2) ...08.02.1993... Danish Dynamite Spicaway + Sora Fargo Korak
   feny: Taura  Taurida  
Vrh U (6+3) ...09.10.1993... Lord Lingo Spicaway + Sora Fargo Korak
   psi: Ugo  Urgo  
   feny: Ulrika  Uránia  
Vrh V (2+1) ...02.04.1995... Lord Lingo Spicaway + Taura Fargo Korak
   psi: Vigan  Vigo  
   feny: Valua  
Vrh W (1+4) ...15.11.1995... Lord Lingo Spicaway + Taurida Fargo Korak
   feny: Wenny  Werdia  Wéria  
Vrh X (5+7, 1+0 utracen, zaps. 4+7) ...22.08.1996... War Lord Stargus + Ulrika Fargo Korak
   psi: Xaron  
   feny: Xeli  Xeria  
Vrh Y (3+4) ...24.10.1997... Swingtime Matrasen + Taura Fargo Korak
   psi: Ykao  Yke  
   feny: Ynea  
Vrh Z (3+5) ...05.10.1998... Swingtime Matrasen + Taura Fargo Korak
   psi: Zikon  
   feny: Zajdia  Zanzia  Zulia  
Vrh A2 (4+6, 0+1 utraceno, zaps. 4+5) ...14.10.1998... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Ardeo  Arlin  Aver  
   feny: Akara  Anviga  Arida  
Vrh B2 (5+9, 1+1 úhyn, zapsáno 4+8) ...10.03.2000... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Baris  Barley  
   feny: Barnie  Bijoux  Britney  
Vrh C2 (7+1, 1+0 mrtvý, zaps. 6+1) ...21.04.2001... Swingtime Matrasen + Ulrika Fargo Korak
   psi: Carnel  Casio  
   ?: Cary  
Vrh D2 (3+2) ...03.10.2002... Cash In Hand Matrasen + Britney Fargo Korak
   psi: Damil  
   feny: Dakota  Deidre  
Vrh G2 ...2004... __ __ + __ __
Vrh E2 (3+5, 2+0 úhyn, zaps. 1+5) ...08.02.2004... Cash In Hand Matrasen + Barnie Fargo Korak
   psi: Edward  
   feny: Eila  Era  
Vrh F2 (6+3) ...27.04.2004... Cash In Hand Matrasen + Bijoux Fargo Korak
   psi: Ferko  Forist  Fredy  
   feny: Florida  
Vrh H2 (4+4) ...29.06.2005... Silverado Saredon + Britney Fargo Korak
   psi: Hannes  Hayk  Henri  Hitch  
   feny: Habi  Heather  Henie  Hera  
Vrh CH2 (4+4) ...09.09.2006... Silverado Saredon + Bonnie Mirmon
   feny: Cherry  
Vrh I2 (7+3) ...16.05.2007... Union Jack von Argonaut + Eila Fargo Korak
   psi: Ibis  Ikar  Iran  Irkon  
   feny: Iris  Ives  Ivory  
Vrh J2 (6) ...04.01.2008... Robert Redford Ginger + Eila Fargo Korak
   psi: Jaren  Jukon  
   feny: Janet  Jenny  
Vrh K2 (4+4, 0+1 úhyn, zapsáno 4+3) ...26.04.2009... Cash In Hand Matrasen + Cherry Fargo Korak
   psi: Kato  Kelly  Kenny  Kevin  
   feny: Kasiopea  Kitua  Konstanz  
Vrh L2 (2+8) ...17.11.2010... Hannes Fargo Korak + Eila Fargo Korak
   feny: Laura  Lora  
   ?: Laire  
Vrh M2 (3+2) ...17.03.2012... Fill Fargo Korak Blue Bricassart + Jenny Fargo Korak
   feny: Moody  
Vrh N2 (4+3) ...22.03.2013... Hannes Fargo Korak + Jenny Fargo Korak
   psi: Nikon  
Vrh P2 (1) ...2014... Hannes Fargo Korak + Jenny Fargo Korak
Vrh O2 (6+2) ...15.03.2014... Jumping for Gold Jokyl + Lora Fargo Korak
   psi: Oktavio  Orio  
   feny: Oris  
Vrh R2 (9) ...04.04.2015... Darth Vader Saredon + Lora Fargo Korak
   psi: Rix  
   feny: Regi  Rina  Roxy  
   ?: Redy  
Vrh S2 (10) ...06.06.2016... Big Brother Saredon + Lora Fargo Korak
   feny: Sonia  Suria  
   ?: Sandy  
Vrh T2 (11) ...01.06.2017... Nikon Fargo Korak + Oris Fargo Korak
   psi: Taco  Theo  Tommy  Toruk Makto  
   feny: Tima  Trisha  
Vrh U2 (4+9) ...10.02.2018... Nikon Fargo Korak + Oris Fargo Korak
   psi: Ude  
Vrh V2 (6+3) ...14.03.2019... Nikon Fargo Korak + Rina Fargo Korak
   psi: Vabi  
Nezařazení:

   feny: Baria  

Vypsáno vrhů: 49 Vypsáno štěňat: 130